Forum
Zobacz co słychać na naszym forum>>>

Najnowsze tematy:

Dodaj zdjęcie
Dodaj zdjęcia z Małopolski >>>
Google+
Ładuję...
Data dodania lub aktualizacji: środa, 03 lipca 2013, 15:15:10
Autor: admin
Home » Menu Główne » Dzieje się » Kalendarium


Udostepnij na Facebooku

Kalendarium

Kraków - 9. Festiwal Muzyki Polskiej

Data:

Lip 12 08:00PM - Lip 21 10:00PM

W dniach 12-21 lipca odbędzie się 9. Festiwal Muzyki Polskiej w Krakowie. Fe­sti­wal or­ga­ni­zo­wa­ny jest od 2005 r. przez Sto­wa­rzy­sze­nie Mu­zy­ki Pol­skiej, po­wo­ła­ne przez gru­pę mu­zy­ko­lo­gów, me­ne­dże­rów kul­tu­ry i mi­ło­śni­ków mu­zy­ki.

Isto­tą fe­sti­wa­lu jest nie tyl­ko pre­zen­to­wa­nie war­to­ścio­wych dzieł pol­skich kom­po­zy­to­rów, po­wsta­łych od śre­dnio­wie­cza po współ­cze­sność, ale i kon­fron­to­wa­nie ich z mu­zy­ką świa­to­wą i uka­zy­wa­nie w roz­ma­itych kon­tek­stach. Or­ga­ni­za­to­rzy sta­wia­ją so­bie tak­że za cel ani­mo­wa­nie twór­czo­ści kom­po­zy­tor­skiej po­przez za­ma­wia­nie i pra­wy­ko­ny­wa­nie współ­cze­snych dzieł mu­zycz­nych.

Do tej po­ry gwiaz­da­mi fe­sti­wa­lu by­li: pia­ni­ści Ivo Po­go­re­lich i Ni­co­lai Kho­zy­ainov, świa­to­wej sła­wy skrzy­pek Ni­gel Ken­ne­dy, a tak­że: Aca­de­my of St. Mar­tin in the Fields, Lon­don Sin­fo­niet­ta, Elż­bie­ta Choj­nac­ka, Aki­ko Su­wa­nai, Piers La­ne, Pe­ter Ja­blon­ski, Jo­na­than Plow­ri­ght, Gri­go­rij Ży­slin i wie­lu in­nych. Wy­stą­pi­ły tak­że wy­bit­ne oso­bo­wo­ści pol­skiej sce­ny mu­zycz­nej: Krzysz­tof Pen­de­rec­ki, Agniesz­ka Ducz­mal, Je­rzy Mak­sy­miuk. Fe­sti­wal go­ścił rów­nież wy­bit­nych kom­po­zy­to­rów: Woj­cie­cha Ki­la­ra, Hen­ry­ka Mi­ko­ła­ja Gó­rec­kie­go, Paw­ła My­kie­ty­na.

Program Festiwalu:
12 lipca 2013, Fil­har­mo­nia im. K. Szy­ma­now­skie­go w Kra­ko­wie, godz. 20:00
Stanisław Skrowaczewski (*1923) – Uwertura 1947
Witold Lutosławski (1913-1994) – Chantefleurs et chantefables, cykl 9 pieśni na sopran i orkiestrę
Witold Lutosławski (1913-1994) – Koncert na orkiestrę
Olga Pasiecznik – sopran, Sinfonia Iuventus, Michał Nesterowicz – dyrygent

13 lipca 2013, Mang­gha - Mu­zeum Sz­tu­ki i Tech­ni­ki Ja­poń­skiej - foy­er, godz. 17:00
Wi­told Lu­to­sław­ski (1913-1994) – Mu­zy­ka ża­łob­na
Zbigniew Bujarski (*1933) – Pawana dla oddalonej
Krzysztof Penderecki (1933-) – Capriccio na obój i 11 instrumentów smyczkowych
Henryk Czyż (1923-2003) – Canzona di barocco
Henryk Mikołaj Górecki (1933-2010) – Trzy utwory w dawnym stylu
Witold Lutosławski (1913-1994) – Koncert podwójny na obój, harfę, orkiestrę smyczkową i perkusję
Heinz Holliger – obój, dyrygent, Ursula Holliger – harfa, Sinfonietta Cracovia, Robert Kabara – dyrygent

13 lipca 2013, Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie, godz. 20:00
Karol Szymanowski – Hagith opera w 1 akcie
Hagith: Urška Arlič Gololičič – sopran
Stary Król: Tomasz Kuk – tenor
Młody Król: Andrzej Lampert – tenor
Arcykapłan: Daniel Borowski – bas
Lekarz: Łukasz Rosiak – baryton
Chór Polskiego Radia, Izabela Polakowska – chórmistrz
Krakowska Orkiestra Festiwalowa
Bassem Akiki – dyrygent

14 lipca 2013, Mang­gha - Mu­zeum Sz­tu­ki i Tech­ni­ki Ja­poń­skiej, godz. 12:00
F.Cho­pin: Noc­turn op. 55 nr 1, Walc op. 18, Ma­zu­rek op. 33 nr 4, Sche­rzo op. 31
F.Liszt - So­na­ta for­te­pia­no­wa b-moll
Se­on­g-Jin Cho, for­te­pian

14 lipca 2013, GALICJA Mu­zeum Ży­dow­skie, godz. 20:00
Jó­zef El­sner – Kwar­tet smycz­ko­wy d-moll op. 8 Nr 3
Wol­fgang Ama­deus Mo­zart – Kwin­tet klar­ne­to­wy A-dur KV 581
Zyg­munt No­skow­ski – Kwar­tet smycz­ko­wy d-moll op. 9
SCULTORE ENSEMBLE. Ro­nald Se­be­sta – klar­net kla­sycz­ny, Ja­dwi­ga Cze­pie­low­ska – skrzyp­ce, Be­ata Naw­roc­ka – skrzyp­ce Ma­riusz Gro­chow­ski – al­tów­ka, Agniesz­ka Oszań­ca – wio­lon­cze­la

19 lipca 2013, Ba­zy­li­ka oo. Fran­cisz­ka­nów, godz. 20:00
Mar­cin Miel­czew­ski – Trium­pha­lis dies a 16
Grze­gorz Ger­wa­zy Gor­czyc­ki – Mis­sa Ro­ra­te
Jan Di­smas Ze­len­ka – Of­fi­cium De­func­to­rum ZWV 47: Invi­ta­to­rium
Jan Di­smas Ze­len­ka – La­men­ta­tio Je­re­amiae Pro­phe­tae ZWV 53: La­men­ta­tio I pro die Mer­cu­rii Sanc­to
Jan Di­smas Ze­len­ka – Mi­se­re­re in C mi­nor ZWV 57
Ha­na Bla­žíko­vá – so­pran, Ma­ri­án Kre­jčik – bas
Col­le­gium 1704, Vác­lav Lu­kas – dy­ry­gent

20 lipca 2013, Stu­dio Ra­dia Kra­ków, godz. 17:00
Wi­told Lu­to­slaw­ski (1913-1994) – Łań­cuch I
Hen­ryk Go­rec­ki (1933-2010) – Ma­łe re­qu­iem dla pew­nej Pol­ki Op. 66
Gy­ör­gy Sán­dor Li­ge­ti (1923-2006) – Kam­mer­kon­zert
Ben­ja­min Brit­ten (1913-1976) - Sin­fo­niet­ta op. 1
Br­no Con­tem­po­ra­ry Or­che­stra, Pa­vel Šnajdr – dy­ry­gent

20 lipca 2013, Mang­gha - Mu­zeum Sz­tu­ki i Tech­ni­ki Ja­poń­skiej, godz. 20:00
Fry­de­ryk Cho­pin: Ma­zu­rek h-moll op. 33 nr 4, Ma­zu­rek e-moll op. 41 nr 1, Ma­zu­rek ci­s-moll op. 50 nr 3, Walc As-dur op. 64 nr 3, Walc As-dur op. 42, Walc Es-dur op. 18, Ron­do à la Ma­zur F-dur op. 5, Bar­ka­ro­la Fi­s-dur op. 60, So­na­ta h-moll op. 58
Evge­ni Bo­zha­nov - for­te­pian

21 lipca 2013, Mang­gha - Mu­zeum Sz­tu­ki i Tech­ni­ki Ja­poń­skiej, godz. 17:00
Ka­rol Szy­ma­now­skii – Mi­ty op.30, (Trzy Po­ema­ty na skrzyp­ce i for­te­pian), Mie­czy­sław We­in­berg – Rap­so­dia moł­daw­ska op. 47 nr 3 na skrzyp­ce i for­te­pian, Mie­czy­sław We­in­berg –  So­na­ti­na D-dur op. 46 na skrzyp­ce i for­te­pian, Wi­told Lu­to­sław­ski (1913-1994) – Su­bi­to, Hen­ryk Wie­niaw­ski  – Wa­ria­cje na te­mat wła­sny op. 15
Ja­nusz Waw­row­ski, skrzyp­ce; Jo­se Gal­lar­do, for­te­pian

21 lipca 2013, Ko­ściół św. Ka­ta­rzy­ny, godz. 20:00
Krzysz­tof Pen­de­rec­ki  – Cre­do
Sal­ly du Randt – so­pran, Ker­stin Eder – mez­zo­so­pran, He­le­na Zu­ba­no­vich – alt, On­drej Ša­ling – te­nor, Krzysz­tof Szu­mań­ski – ba­s-ba­ry­ton
Chór Fil­har­mo­nii im. K. Szy­ma­now­skie­go (Te­re­sa Maj­ka­-Pa­ca­nek – chór­mistrz)
Ch­ło­pię­cy Chór Pu­eri Can­to­res Sanc­ti Ni­co­lai (chór­mistrz – ks. Sta­ni­sław Adam­czyk)
Sin­fo­nia Iu­ven­tus, Ma­ciej Two­rek – dy­ry­gent

źródło: http://www.fmp.org.pl

 

Udostepnij na Facebooku
 

Tagi: wydarzenia małopolska kulturalne imprezy eventy festiwale wystawy koncerty
 Zobacz jeszcze na: